top of page

AKAİD İLMİNİN ÖNEMİ (Dine uygun doğru fikirlerin temeli)

Güncelleme tarihi: 15 Mar 2022

Akaid, “düğümlemek” mânasındaki akd kökünden türemiş bulunan akîde kelimesinin çoğuludur. Aynı kökten türetilen ve “iman” ile eş anlamlı olarak kullanılan i‘tikad ise “düğüm atmışçasına bağlanmak, bir şeye gönülden inanmak, gönülden benimsemek” demektir. Bu durumda akîde “gönülden bağlanılan şey” anlamına gelir; bir terim olarak da “inanılması zaruri olan ilke” (iman esası, mü’menün bih) diye tarif edilebilir. Buna göre akaid, “İslâm dininin temel kaideleri, inanılması zaruri hükümleri” mânasına gelir. Bu temel kaidelerden bahseden ilme de akaid ilmi denilmiştir.


Bir düşüncenin dine uygun olup olmayacağını temel ilkelere bakarak çözebilirsiniz...İMANIN TEMEL ESASLARI


Dinini temel iman esasları kuran ı kerime ve tevatür haberlere dayalıdır bunlara inanmak zaruridir.


Bunlar ile birlikte zarürat i dinniye dediğimiz sübut ve delaleti kesin ilkeler var.